Rekisteriseloste

REKISTERISELOSTE

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Vincit Development Oy (y-tunnus: 2113034-9)
Käyntiosoite: Visiokatu 1, Tampere
Puhelin: +358 (0)29 170 7007

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Teemu Uotila
Vincit
S-posti: teemu.uotila@vincit.com

3. Rekisterin nimi

Vincit LaaS -asiakasrekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käytetään rekisterinpitäjän ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden sekä sen osakkuusyhtiöiden ja yhteistyökumppaneiden luvan- ja kiellonvaraiseen johtamis- ja hyvinvointipalveluiden kehittämiseen, analytiikkaan ja yksilöiden elämänlaadun parantamiseen.

5. Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisterissä voidaan käsitellä seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:

– etu- ja sukunimet
– yhteystiedot (kuten osoitteet, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet)
– asuinmaa
– sukupuoli
– syntymäaika
– kieli
– siviilisääty
– työnantajan nimi ja yhteystiedot
– titteli

– asiallisen yhteyden alkamis- ja päättymisajankohta
– palvelujen käyttämiseen liittyvät
– mielenkiinnon kohteet ja muut rekisteröidyn itse antamat tiedot

– rekisteröidyn tuottama tai häntä koskeva aineisto (esim. rekisterinpitäjään liittyvässä sosiaalisessa mediassa tuotettu aineisto ja viestintä)
– tapahtuma- ja käyttäjäanalyysitiedot

Edellä yksilöityjen tietojen muutostiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään sekä rekisterinpitäjän järjestelmistä, kun rekisteröity rekisteröityy palveluihin ja käyttää palveluita.

Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää rekisterinpitäjän ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden rekistereistä ja väestötietojärjestelmästä.

7. Tietojen luovutus ja siirto

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa tietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa muun muassa rekisterinpitäjän valikoimille yhteistyökumppaneille, jos ne palvelevat rekisterin käyttötarkoitusta, ellei rekisteröity ole kieltänyt tietojensa tällaista luovuttamista.

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Rekisterinpitäjä huolehtii tällöin riittävästä tietosuojan tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

8. Rekisterin suojaus ja tietoturva

Tietokannat, joihin rekisterin tietoja tallennetaan, ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoilla suojattuja, jotka vastaavat hyviä tietokantakäyntöjä. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa. Rekisteröityjen tietoja sisältävät asiakirjat säilytetään lukituissa tiloissa siten, että vain palvelun kannalta tärkeät asianosaiset pääsevät niihin käsiksi.

Rekisterinpitäjä huolehtii, että ainoastaan rekisterinpitäjän työtekijöillä ja rekisterinpitäjän lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy asiakastietoihin. Työntekijöillä on oikeus päästä asiakastietoihin vain silloin, kun heidän työtehtävänsä sitä vaatii.

9. Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu.

Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tarkastuspyyntö voidaan myös esittää henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän toimipaikassa yllä mainitussa osoitteessa. Tarkastuspyynnön voi tehdä maksutta kerran vuodessa. Tarkastuspyyntöihin vastataan viimeistään kolmen kuukauden kuluttua pyynnön esittämisestä.

Rekisteröidyillä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen kolmannen osapuolen markkinointi-, myynti- tai muihin vastaaviin kampanjoihin. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tai ilmoittamalla LaaS-palvelun tarjoajan sähköpostiosoitteeseen virheellisen tiedon korjaamisesta.