Organisaatiomuotoilulla asiakasarvo arkipäiväksi

Organisaatioihin kohdistuu jatkuvia kehitystarpeita toimintaympäristön ja asiakaskäyttäytymisen muuttuessa sekä strategioiden päivittyessä. Muotoilun toimintatapa tuo henkilöstön ja asiakkaiden tarpeiden syvällisen ymmärtämisen sekä yhdessä kehittämisen mukaan kehittämiseen. Organisaatiomuotoilussa matka on aina yhteinen ja varsinainen muutos tapahtuu arjen pienissä teoissa. LaaS on erinomainen tuki muutosten konkretisointiin ja todeksi elämiseen.

Organisaatiomuotoilu on terminä uudehko – sanan mukaisesti siinä on kyse organisaation muutosprosessista muotoilun toimintatavoin ja menetelmin. Muutosten läpivienti vaatii aina toimintamallien ja -kulttuurin kehittymistä, oli sitten kyseessä kokonaisvaltainen transformaatio kohti asiakaskeskeisempää toimintaa tai esimerkiksi toiminnallisen brändistrategian toimeenpano. Muotoilumenetelmien avulla uudet tavat toimia juurtuvat luontevasti organisaatioon, koska ihmiset luovat ne itselleen, yhdessä oivaltamalla. Muutosmatka alkaa heti projektin ensiaskelista, ja sitä kuljetaan uusien toimintamallien käyttöönottoa tukien ja luoden muutoksen mukaisen mittariston.

Tavoitteena organisaatiomuotoilussa on löytää organisaatiolle toimintamalli toteuttaa haluttua arvoa asiakkaalle. Eli elää asiakaslupaus toteen joka päivä, yksilönä, tiiminä ja organisaationa. Prosessin aikana työstetään läpi organisaation rakenteet, ideaalit tiimien roolit ja ideaalit kompetenssit, eri palvelukokonaisuudet ja työskentelymallit, sidosryhmien ja asiakkaiden tarpeet ja roolit. Uusien toimintamallien valmistuttua muotoiltu tavoitetila toiminnallistetaan useassa vaiheessa.

”Uutta markkina-asemaa tai terävöitynyttä arvolupausta ei voi toteuttaa vanhoilla ajattelu- ja toimintatavoilla. Organisaatiomuotoilussa kirkastamme, mitä teemme jatkossa toisin”, Frankly Partnersin toimitusjohtaja Roope Ruotsalainen sanoo.

Muotoiluprosessissa toteutuvat vaiheet nykytilan laaja-alaisesta ymmärtämisestä tulevaisuuskestävien ratkaisujen ideoimiseen ja valintaan, ratkaisujen suunnittelusta testaamiseen ja toteuttamiseen sekä mittariston päivittämiseen. Käytännössä nämä vaiheet voidaan toteuttaa osittain samanaikaisesti, tehokkaina sprintteinä tai pitempiaikaisena muutosprojektina. Tärkeää organisaatiomuotoilussa on, että prosessi toteutetaan yhdessä eri sidosryhmien kanssa ja sitä toteutetaan sopivin työkaluin ja menetelmin.

LaaS on konkreettinen työkalu organisaatiomuotoilun myötä kirkastuvien muutosten toimeenpanoon. LaaS, siihen liittyvä palvelukehitys sekä tärkeimpien osaamisten määrittely ja kehittäminen hyvällä tavalla pakottavat konkretisoimaan haluttuja muutoksia yksilön, tiimin ja koko organisaation tasolle. LaaS on myös erinomainen apu halutun johtamiskulttuurin ja esimiestyön todeksi elämiselle. LaaS-työkalu mahdollistaa työyhteistön erilaisten yksilöiden tukemisen muutoksissa juuri heille sopivilla tavoilla. Se auttaa ihmisiä oivaltamaan oman roolinsa yrityksen arvolupauksen toteuttamisessa ja asiakasarvon tuottamisessa sekä kehittämään omaa osaamistansa yrityksen strategian mukaisessa suunnassa.

”Organisaatiomuutos ja johtamisen muutos eivät tapahdu yhdessä yössä, vaan vaativat pitkäjänteistä työtä. Palkintona on tuottavampi ja paremmin voiva organisaatio”, Teemu Uotila LaaS-tiimistä toteaa.

LaaS kehitettiin alun perin Vincitin omiin tarpeisiin tukemaan työntekijöiden itseohjautuvuutta ja haluttua kulttuuria. Pilotoinnin kautta LaaS vietiin asiakasyritysten käyttöön ja syksyllä 2018 Vincit julkaisi palvelusta päivitetyn version. Frankly Partners on Vincit LaaSin yksi kumppani, viemässä yrityksiä kohti tulevaisuuskestävää liiketoimintaa ja johtamiskulttuuria.

Katja Gunnelius
Haluatko keskustella lisää?
Ota yhteyttä LaaS-kumppaniimme franklyyn, joka auttaa rakentamaan asiakaskeskeisiä organisaatioita ja brändejä:

Katja Gunnelius, franklyn COO
p. 050 376 1125, katja.gunnelius@franklypartners.fi
www.franklypartners.fi